نیایش

خدایا..

مگذار که آزادی ام پسند عوام گردد ....که دینم در پس وجه ی دینیم دفن

شود....که عوام زدگی مرا مقلد تقلید کنندگانم سازد... که آنچه را حق

میدانم به خاطر اینکه بد میدانند کتمان کنم.

/ 0 نظر / 11 بازدید