یه داستان

مردی به استخدام یک شرکت بزگ درآمد.در اولین روز کار خود با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد:یک فنجان قهوه برای من بیاورید

صدایی از آن طرف پاسخ داد:شماره داخلی را اشتباه گرفتی....تو میدونی با کی حرف میزنی؟؟

_نه

_من مدیر اجرایی شرکتم ........احمق

_و تو میدونی با کی حرف میزنی بیچاره؟؟

_نه

_خوبه

وسزیع گوشی را گذاشت

همه قدرت شما به این بستگی دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید

/ 0 نظر / 12 بازدید